Giới Thiệu Chuyên Mục

Giống Cao Su

Giống Cao Su

Thông tin giống cao su chất lượng cao như giống RRIV 209, RRIV 106, RRIV 124, RRIV 114, PB 235, VM 515, DK 4. Cung cấp cao su giống trồng mới, tái canh. Thông tin về nguồn gốc, sinh trưởng, năng suất mủ, bệnh hại của các giống cao su.

Hình ảnh cây giống cao su, bầu một tầng lá, hai tầng lá, bầu cắm, bầu mắt ngủ chất lượng cao.

Thông tin:

error: Nội dung bị ẩn!