Giống Cao Su

Chuyên mục Giống Cao Su

Chi tiết các giống cao su chất lượng, có năng suất trữ lượng gỗ cao, ít bệnh hại. Giống mới thời gian kiết thiết ngắn, đáp ứng kích thích tốt, bền lâu.

  • Các giống cao su cho vùng Đông Nam Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng Tây Nguyên.
  • Các giống cao su cho vùng Bắc Trung Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng miền núi phía Bắc.