Giống Cao Su PB 312

Giống cao su PB 312 hiện đang là giống khuyến cáo trồng đại trà khu vực Tây Nguyên. Được đưa vào cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 – 2015 và tiếp tục duy trì ở giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn gốc xuất xứ PB 312

Giống cao su PB 312 là con lai của RRIM 600 và PB 235 vụ lai năm 1956. Có nguồn gốc từ trạm Prang Besar, Golden Hope, Malaysia, nhập nội vào Việt Nam năm 1984.

Đặc tính giống cao su PB 312

  • Sinh trưởng trung bình ở vùng thuận lợi, sinh trưởng và tăng trưởng khá hơn các giống phổ biến ở Tây Nguyên (>600m). Có thân tròn thẳng, tán cân đối. Vỏ nguyên sinh và tái sinh dày.
  • Có sản lượng cao sớm ở Tây Nguyên, hai năm đầu gấp đôi so GT 1 và vượt hẳn so RRIM 600.
  • Nhiễm nhẹ bệnh corynespora, chống chịu khá tốt với bệnh phấn trắng.

Kết luận

Giống PB 312 được khuyến cáo trồng ở Tây Nguyên bên cạnh RRIV 103, RRIV 106, RRIV 209.

Giống Cao Su