Bệnh Trên Cây Cao Su

Cung cấp các thông tin hình ảnh về các loại bệnh trên cây cao su. Phương pháp phòng trị chi tiết, các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong phòng trị bệnh hại trên cây cao su.
  1. Bệnh trên lá: Bệnh Corynespora, phấn trắng, héo đen đầu lá, rụng lá mùa mưa, đốm mắt chim.
  2. Bệnh trên thân và cành: Bệnh nấm hồng, Bệnh Botryodiplodia, Bệnh thối vỏ Fusarium, Bệnh khô ngọn khô cành.
  3. Bệnh trên mặt cạo: Bệnh thối vỏ Fusarium, Bệnh loét sọc mặt cạo, Bệnh khô mủ.
  4. Bệnh rễ: Bệnh lỡ cổ rễ, Bệnh rễ nâu.
  5. Bệnh do yếu tố thời tiết và phi sinh vật khác.

Giống Cao Su